Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen koulutusfoorumi

Yhteenveto 1.10. Helsingissä järjestetystä tilaisuudesta. Matti Mikkola Puutuoteteollisuudesta muistutti avauspuheenvuorossaan helmikuussa julkaistusta osaamis- ja koulutustarveselvityksestä. Sen toimeenpanosta tulee huolehtia, joten sitä ei voi jättää hyllylle lepäämään. Foorumeissa nostetaan esiin selvityksessä kehityskohteiksi tunnistettuja asioita.

ALAN VETOVOIMA

Jouko Marttilalta (Kaiku Helsinki) oli pyydetty rehellistä arviota miltä puutuotetoimialan näyttää ulkopuolisen silmin. Hänen mukaansa toimiala ei ole pysynyt kilpailijamaiden tasolla, vaan on antanut jalostusedun ulkomaille. Lisäksi ala näyttää hajaantuneelta suuren järjestöjen määrän vuoksi. Tämä käsitys korjattiin keskustelussa, koska järjestöt ovat koottu yhden sateenvarjon, Puutuoteteollisuuden, alle. Marttilan esitys

Jutta Kujasalo Tiedekeskus Heurekasta kertoi kuinka Heureka luo oivalluksia nuorille. Vuosittain Heurekassa käy liki 60 000 koululaista, kaikkiaan kävijöitä on parisataatuhatta. Ihminen oppii parhaiten omien oivallusten ja kokemusten kautta, ja näitä erityisesti koululaiskävijöille halutaan luoda. Puu tulee olemaan pääosassa Heurekan näyttelyssä 2020-2021. Kujasalon esitys.

Jenni Taipalkoski Teknologiateollisuudesta kertoi kuinka ala lähestyy nuoria. Teknologia-alaa vierastetaan, joten ensimmäinen tavoite on hälventää matemaattisiin ja luonnontieteellisiin aineisiin liittyviä ennakkoluuloja. Näihin vaikutetaan koulujen kautta tehtävän yhteistyön kautta sekä esim. rohkaisemalla naisia teknillisille aloille. Taipalkosken esitys 

PUURAKENTAMISEN OPETTAJIEN KOULUTUS SEKÄ OPETUSMATERIAALIT

Merja Laitinen Ympäristöministeriöstä kertoi suunnitelmasta, jolla halutaan korjata pula vaativien puurakenteiden suunnittelijoista. Viime vuosina Puuinfo Oy on toteuttanut ns. Vaapu-koulutuksia projektiluontoisesti, niissä on on ollut mahdollista suorittaa tarvittavat opintopisteet, joilla FISE:n myöntämä pätevyys on saatavissa. Tällainen ei voi olla pysyvä ratkaisu, vaan suunnittelijapula tulee hoitaa pätevöittämällä alan opettajat nykyvaatimusten mukaisen ja laajuisen opetuksen antamiseen. Tämä voi olla mahdollista YM:n Puurakentamisen ohjelman kautta. Merja Laitisen esitys

Keskustelun mukaan kiinnostusta puurakentamisen opiskeluun on ja myös opettajat ovat motivoituneita oman pätevyytensä laajentamiseen.

KOULUTUKSEN UUDET MUODOT JA OSAAMISEN JAKAMINEN

LAMK on nykyään ainoa puutekniikan insinöörikoulutusta tarjoava oppilaitos. Silja Kostia ja Esa Mikkonen kertoivat, miten Lahden ammattikorkeakoulu opetuksen on järjestänyt. Päiväopiskelun lisäksi tarjolla on ainakin toistaiseksi monimuoto-opiskelua, lisäksi on olemassa nopea väylä ammattioppilaitoksesta ammattikorkeakouluun. Tällä hetkellä projektiluontoisesti on tarjolla myös pätevöittämiskoulutusta muiden tutkintojen suorittaneille yhdessä Centrian ja Lappian kanssa. LAMK esitys

Huolestuttavaa on se, että opiskelijat tulevat koulun lähialueelta. Jopa monimuoto-opetuksessa, jossa läsnäoloa vaaditaan vain muutamia kertoja, opiskelijat ovat Päijät-Hämeestä. Muu Suomi jää opetuksen osalta katveeseen ja yritysten on vaikeaa saada puutekniikan insinöörejä palvelukseen. Tavoitteena onkin lisätä ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä, jolla jaetaan opetusta ja osaamista koulujen välillä. 

Johtopäätökset

Tilaisuudessä käytiin vilkasta keskustelua ja lopputulemaksi jäi, että tällaisia foorumitilaisuuksia tarvitaan jatkossakin. Seuraava onkin suunnitteilla ensi keväänä Heurekan näyttelyn yhteydessä.

Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen koulutus

Teetimme TTS Työtehoseuralla selvityksen, jonka julkaisimme nimellä Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen kilpailukyvyn varmistaminen koulutuksen kehittämisen avulla. Raportti on tässä.

Selvityksen tiivistelmä 

Puutuotealan ja puurakentamisen kasvun uhkatekijäksi on tunnistettu osaavan työvoiman saannin niukkuus. Tätä tulee lähivuosina vielä vahvistamaan puutuoteteollisuuden työntekijöiden kiihtyvä siirtyminen eläkkeelle.

Osaamisvaatimukset kasvavat teollisuuden kehittyessä

Uuden työvoiman osaamisvaatimukset ovat huomattavasti korkeammat kuin aikaisemmin. Teollisuuden työt koneellistuvat ja automatisoituvat. Tietotekniikan hyödyntäminen on hallittava kaikissa tehtävissä, tehtailla kunnossapito ja tuotannon ohjelmointi tulee olemaan yhä vaativampaa. Organisaatiot madaltuvat, työntekijät toimivat tiimeissä enemmän kuin työnjohdon alaisuudessa. Tietoa on kyettävä ottamaan vastaan ja välittämään, päätöksiä on kyettävä tekemään itsenäisesti.

Asiakkaat vaativat yhä yksilöllisempää palvelua. Valmistajan odotetaan suunnittelevan tuotteen loppukäytön, usein myös asentavan sen paikalleen. Kuluttajat haluavat yhä enemmän visualisointia, valmiita kokonaisuuksia ja avaimet käteen –toimituksia. Myyjän tulee tuntea tuote ja sen käyttö entistä syvemmin.

Puutekniikan ja puurakentamisen osaaminen alan erityistarve

Puurakentamisessa siirrytään yhä vaativampiin rakenteisiin, kun puu yleistyy suuren mittakaavan rakentamisessa ja infrarakentamisessa. Rakennesuunnittelupätevyyttä tarvitaan myös teollisuuden palveluksessa. Puutekniikan osaajan on hallittava rakennesuunnittelua ymmärtääkseen pitkälle jalostetun elementin roolin rakennuksessa.

Koulutustarjonta ja sen laatu ei vastaa tulevia vaatimuksia

Alan koulutusrakenne on rapautunut. Puutekniikkaa voi opiskella vain yhdessä ammattikorkeakoulussa. Yliopistotasolla puutekniikka ei ole enää pääaineena. Puurakentamista ei yliopistotasolla voi opiskella missään. Ammattikorkeakouluista vain kaksi tarjoaa laajempaa puurakennesuunnittelun opetusta. Esimerkiksi kerrostalojen rakentamisen suunnittelupätevyys on saatavissa lähinnä vain projektirahoitteisen täydennyskoulutuksen kautta. Osaamisen kysyntää on enemmän kuin voidaan tarjota.

Selvityksen johtopäätökset voidaan tiivistää seuraaviin kohtiin:

  1. Koulutuksen tulee antaa tulevia tarpeita vastaava osaaminen: tietotekniikan hyödyntäminen, kielitaito, projektiosaaminen, vastuunkanto, asiakaslähtöisyys, itsenäinen työote, jne.
  2. Koulutuksen sisältöön täytyy kuulua yhä vahvemmin teollinen valmistus ja automaatio.
  3. Puutekniikan AMK-opetusta on tarjottava valtakunnallisesti, esimerkiksi myytävien opetusmoduulien, monimuotokoulutuksen ja verkkopohjaisen etäopiskelun avulla.
  4. Puurakentamisen koulutustarjonta on saatettava vastaamaan pätevyysvaatimuksia ja samalla opetusmateriaali on uudistettava.
  5. Opettajien osaaminen tulee kaikilla koulutusasteilla päivittää tämän päivän teollisuuden tarpeiden ja kehitettyjen ratkaisujen mukaiseksi.
  6. Teollisuuden yhteistyötä keskenään ja myös oppilaitosten kanssa pitää lisätä houkuttelevien koulutusputkien ja harjoittelupaikkojen sekä mentoroinnin aikaansaamiseksi.
  7. Puutuoteteollisuudelle tulee perustaa laajapohjainen koulutusfoorumi.
  8. Puutuoteteollisuutta ja puurakentamista kehittävä perustutkimus tulee saada liikkeelle ja sille on saatava tarvittava rahoitus.
  9.  Alan vetovoiman lisäämiseen tulee panostaa.

 

Alan tilastoja

Lue lisää

Puutuoteteollisuus ry

Tietoa meistä